R & D​ TH

มาตรฐานคุณภาพเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสากลของรถยนต์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมยานยนต์ Teknoseal TSP 99
ได้รับการทดสอบตามข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกา MIL-I- 17563C สำหรับคลาส 1, 1A และ 3
ยกเว้นการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับการทดสอบสมรรถนะของวัสดุหล่อที่ชุบปิดผนึก

การวิจัย และการพัฒนา และการทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างครอบคลุมทำให้มั่นใจได้ว่า Teknoseal TSP 99
สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกา MIL ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ผลการทดสอบเงื่อนไขตามตารางที่ 3 MIL-1-
17563C และการทดสอบการซึมผ่านของแรงดันในตัวอย่างทดสอบ ไม่มีการรั่วไหล
และตัวอย่างทั้งหมดมีความพึงพอใจหลังการปรับสภาพ

ของเหลว ข้อมูลจำเพาะ เวลา (ชั่วโมง) อุณหภูมิ(oF) ผลลัพธ์
เอทิลีนไกลคอล MIL-E-9500 336 300 เป็นที่น่าพอใจ
Thermal Resistance 336 300 เป็นที่น่าพอใจ
น้ำมันหล่อลื่น MIL-I-7808 48 255 เป็นที่น่าพอใจ
น้ำ 336 212 เป็นที่น่าพอใจ
น้ำมัน MIL-H-17672 336 210 เป็นที่น่าพอใจ
สารไฮดรอลิก MIL-F-17111 336 210 เป็นที่น่าพอใจ
Hydrocarbon Fluid TT-S-735 336 73.4 เป็นที่น่าพอใจ
Carbon Removal P-C-111 0.5 73.4 เป็นที่น่าพอใจ
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
เครื่องบิน
MIL-T-5624 48 73.4 เป็นที่น่าพอใจ
น้ำมันเชื้อเพลิง ASTM-D-910 48 73.4 เป็นที่น่าพอใจ
Diester Grease MIL-G-23827 48 73.4 เป็นที่น่าพอใจ
กรดซัลฟิวริก 18% O-S-809 2 73.4 เป็นที่น่าพอใจ
Stoddard Solvent P-D-680 47 73.4 เป็นที่น่าพอใจ
เอทิลแอลกอฮอล์ MIL-E-463 48 73.4 เป็นที่น่าพอใจ